Koszyk

  1. x X

Zakupy razem: 0.00 zł

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Regulamin

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.    Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu prowadzonego pod adresem stmt.pl, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

2.    Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

3.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

4.    Podstawowe definicje:

1)    Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

2)    Sprzedawca lub Usługodawca: Piotr Niesiobędzki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Statement Polska Piotr Niesiobędzki, Sarmacka 10F/21, 02-972 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9512179366, REGON 368912457.

3)    Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

4)    Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5)    Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

6)    Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.stmt.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza Internetem;

7)    Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

8)    Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

9)    Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

10)    Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

11)    Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

12)    Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1.    Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: Statement Polska, Sarmacka 10F/21, 02-972 Warszawa, adres poczty elektronicznej sklep@stmt.pl.

2.    Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1)    Sklep Internetowy,

2)    Newsletter,

3)    Konto.

3.    Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4.    Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5.    Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6.    Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hackerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7.    Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

8.    Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.         

ROZDZIAŁ 3.  DANE OSOBOWE

1.    Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz z należytą starannością w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były: a)    przetwarzane zgodnie z prawem, b)    zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; c)    merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, d)    przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.).

3.    Klientom przysługuje prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.

4.    Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom. 5.    Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem. Sprzedawca wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: Poczta Polska, Shoplo, InPost, DHL, Webio.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Konto.

1.    Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2.    Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3.    Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.    Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@stmt.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Statement Polska, Sarmacka 10F/21, 02-972 Warszawa.

§ 2. Newsletter

1.    Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2.    Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3.    Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4.    Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5.    Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@stmt.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Statement Polska, Sarmacka 10F/21, 02-972 Warszawa.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

1.    Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

2.    Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

3.    Wiele oferowanych przez Sklep wzorów wykonywanych jest ręcznie. W związku z tym faktem oraz ze specyfiką kamieni szlachetnych które są tworzywami naturalnymi, poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się od siebie. Sklep, w przypadku takiej sytuacji może zaproponować Klientowi egzemplarz, nieco różniący się od tego, znajdującego się w ofercie. Właściwości takiego egzemplarza będą wówczas zachowywać taką samą lub wyższą wartość rynkową.

4.    W celu uzyskania dodatkowych zdjęć czy informacji dotyczących konkretnego modelu oraz egzemplarza Kupujący proszony jest o kontakt na adres sklep@stmt.pl.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1.    Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

2.    Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).

3. Wszystkie informacje o produktach przedstawione pod adresem internetowym www.stmt.pl

8. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany. W przypadku osobistego obioru Towaru, Kupujący może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia Towaru.

9.    Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.

§ 3. Płatności

1.    Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.   

2.    Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.  Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów oferowanych przez sklep, prowadzenia akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych, wprowadzania nowych produktów do asortymentu sklepu. Wszystkie wyżej wymienione aktywności prowadzone przez Sprzedawcę nie mają żadnego wpływu na zamówienie złożone przed datą wejścia ich w życie.

4.    Klient może wybrać formę płatności: 1)    przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu; 2)    zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy 24 - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy 24. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy 24; 3)    zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru od Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia. 4)    zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u kuriera lub w Paczkomacie Inpost. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.  

5.   Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu w formie paragonu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

6. Sprzedawca wystawia faktury VAT tylko na wyraźne życzenie Klienta i tylko w przypadku podania przez niego wszystkich niezbędnych danych do jej wystawienia.

7.    Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

§ 4. Dostawa

1.    Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

2. Wszystkie koszty związane z dostawą zamówionych Towarów pokrywa Kupujący, chyba że strony ustalą inaczej.

3.    Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

4. Kupujący ma możliwość wyboru innego przewoźnika niż proponowany przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.stmt.pl.

5. W przypadku wyboru innego przewoźnika niż wskazany przez Sprzedawcę wszystkie ryzyka i odpowiedzialności za przesyłkę przechodzą na Kupującego w momencie przekazania przesyłki przewoźnikowi.

6.    Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru, w tym celu należy wysłać informację na adres sklep@stmt.pl.

7.    Sprzedawca wskazuje, że: 1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta, 2)    przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że: a)    szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki; b)    zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; c)    ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; d)    szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

8. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego. W przypadku wyboru formy osobistego odbioru oraz płatności gotówkowej dniem wykonania Umowy jest dzień osobistego odbioru Towaru przez Kupującego.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1.    Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2.    Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

3.    Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4.    Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

2.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach: 1)    wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli: a)     Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; b)     Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta; c)     Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d)     Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym. 2)     Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa; 3)     Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. 4)      Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy; 5)    jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta; 6)     Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru; 7)     uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to: a)     żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; b)     Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia; 8)    Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.    Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres mailowy: bok@stmt.pl. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

2.    W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

3.    Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

4.    Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

5.    Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

6.    Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym: 1)     możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/; 2)     możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami; 3)     możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

2.    Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

3.    Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

4.    Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.    Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

7.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

8.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.    W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest  za niezawartą.         

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.     Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2.     Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej http://www.stmt.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3.     Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://www.stmt.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.    Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.    Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego)  .

https://www.uczciwyregulamin.pl/wp-content/uploads/2014/12/uczciwy_regulamin_150x104.png